நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

விடலை...


முளைத்து மூனுயிலை விடுவதற்குள்
முக்கால் வாழ்க்கையை
வாழ்ந்து முடித்திட எண்ணும்..
மூத்தோர் முன்னோர்பற்றிய எண்ணமற்று
மனம்போனபோக்கில்
மனதி(மடியி)லடம் கேட்கும்...
காமக்கோயிலின் சாத்தனை வழிபட
கண்ணியம் கட்டுப்பாடற்று
கண்மூடித்தன பூஜைகளுக்கு தூபம்போடும்...
சொல்பேச்சுக் கேளாமை
அல்பத்தன வீராண்மை
அவிழ்த்துவிடும் பொய்யாமை
அத்துமீறும் விடலாமை
பதிமூன்றில் தொடங்கி
பதினெட்டில் தொடரும்
பருவத்தை பக்குவமிடத்தெரியா
பெற்றோர்களின் இயலாமை
விடலை வீணானால்
வாலிபம் கோணலாகும்
வாலிபம் தவறானால்
வாழ்வே பாழாகும்..
அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெறுவாய்.
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது