நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

மூன்றுக்குமிடையில்,,,


தவறு என்கிறது
மனசாட்சி
சரி என்கிறது
ஆசைப்பட்சி

கூட்டிக்கழித்தால்
இரண்டும் சரிதான் என்கிறது
குறுக்குபுத்தி,.

வேண்டாம் என்கிறது
மனசாட்சி
வேண்டும் என்கிறது
ஆசைப்பட்சி

கூட்டிக்கழித்தால்
இரண்டும் ஒன்றுதான் என்கிறது
குறுக்குபுத்தி,.

நிறைவு என்கிறது
மனசாட்சி
நிறைவில்லை என்கிறது
ஆசைப்பட்சி

கூட்டிக்கழித்தால்
இரண்டும் சரிதான் என்கிறது

குறுக்குபுத்தி,.

நிம்மதி தேடுது
மனசாட்சி
நிம்மதியை தொலைக்குது
ஆசைப்பட்சி

கூட்டிக்கழித்தால்
இரண்டும் சரிதான் என்கிறது
குறுக்குபுத்தி,.

உண்மையை விரும்புது
மனசாட்சி
பொய்மையை விரும்புது
ஆசைப்பட்சி

கூட்டிக்கழித்தால்
இரண்டும் ஒன்றுதான் என்கிறது
குறுக்குபுத்தி,.


நிலைக்கத் துடிக்குது
மனசாட்சி
நிலைகுலையத் துடிக்குது
ஆசைப்பட்சி

கூட்டிக்கழிக்கத்தெரியாமல்
கவுந்து கிடக்குது
குறுக்குபுத்தி

எதுவும் புரியாமல் தவிப்பதே
எனது நிலையாச்சி,..
---------------------------------அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெறுவாய்.
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது